• بررسی اثرات سبزی شاهی (تره تیزک) بر روی چربی های خون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 812
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: با توجه به شیوع آترواسکلروز و نقش شناخته شده هیپرلیپیدمی در ایجاد آن، همچنین وجود گزارش هایی مبنی بر تاثیر بعضی سبزی ها بر کاهش چربی های خون، این تحقیق به منظور تعیین تاثیر سبزی تره تیزک بر چربی های خون، در کارکنان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گرفت.

  مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع cross-over بر روی 35 نفر با تری گلیسرید کمتر از 400 میلی گرم در دسی لیتر صورت پذیرفت. نمونه ها به طور تصادفی به گروه های مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه مورد روزانه 50 گرم سبزی شاهی دریافت کرده و گروه شاهد سبزی دریافت نکردند. بعد از 3 هفته میزان لیپیدهای سرم اندازه گیری شد. پس از یک هفته استراحت جای افراد گروه مورد و شاهد تعویض و مراحل قبل تکرار شد. تغییرات لیپیدها در داخل گروه با آزمون t مزدوج و بین دو گروه با آزمون t مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

  یافته ها: 35 نفر مورد بررسی قرار گرفتند، سطح سرمی لیپیدها در ابتدای تحقیق در گروه های مورد مطالعه مشابه بود. در پایان مطالعه میزان کلسترول در گروه مورد (29±170 میلی گرم در دسی لیتر) به طور معنی داری کمتر از میزان کلسترول در گروه شاهد (28±201 میلی گرم در دسی لیتر) گزارش شد (p<0.01). تفاوت معنی داری در سطح سرمی تری گلیسرید و لیپوپروتئین با دانسیته بالا (hdl-c) بین گروه شاهد و مورد مشاهده نشد. در پایان مطالعه میزان لیپوپروتئین با دانسیته پایین (ldl-c) در گروه شاهد 33±139 میلی گرم در دسی لیتر و در گروه مورد 31±109.5 بود که تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (p<0.001). این تغییرات در داخل گروه ها نیز به لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.0001).

  نتیجه گیری و توصیه ها: مصرف سبزی شاهی موجب بهبود وضعیت لیپیدهای سرم می گردد. مطالعات آینده نگر گسترده تری را جهت تعیین تاثیر آن در کاهش خطر ابتلا به آترواسکلروز پیشنهاد می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها