• بررسی عوامل اجتماعی و محیطی مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افیونی در مراجعین به مراکز دولتی ترک اعتیاد شهر همدان، 1379

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 990
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: از آنجا که 50 تا 75 درصد معتادان پس از ترک اعتیاد و رهایی از زندان یا مراکز بازپروری به مصرف مجدد مواد مخدر، می پردازند و این موضوع مسئله ی اعتیاد را پیچیده تر و دشوارتر می سازد، این پژوهش به منظور تعیین عوامل اجتماعی و محیطی مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افیونی در مراجعین به مراکز دولتی ترک اعتیاد شهر همدان در سال 1379 انجام شد.

  مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی و ابزار گردآوردی داده ها مصاحبه ی ساختار یافته بود. جامعه ی پژوهش مردان 15 تا 60 ساله ای بودند که حداقل یک بار اقدام برای ترک (قطع مصرف) داشتند. تعداد نمونه 96 نفر بود که به روش غیرتصادفی و آسان انتخاب شده بودند. فرم اطلاعاتی در دو بخش با 57 سوال تنظیم، و روایی و پایایی آن تایید شد. اطلاعات با روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: از دیدگاه معتادان عامل بین فردی مرتبط با عود، معاشرت با دوستان معتاد و منحرف (87.5 درصد) و عامل شغلی، بی کاری (70.9 درصد) بود و در عوامل اقتصادی، فقر با فراوانی 67.7 درصد مهمترین عامل بود. عامل خانوادگی مرتبط با عود، برای افراد مجرد، برخورد نامناسب خانواده (100 درصد) و برای افراد متاهل (74.1 درصد) برخورد بد همسر و فرزندان بود.

  نتیجه گیری و توصیه ها: یافته های پژوهش نشان داد آموزش و مداخله در جهت روش های قاطعیت و تغییر در سبک زندگی به مددجویان، و آموزش روابط بین فردی و مدارا با مددجو به اعضای خانواده ی وی بعد از قطع مصرف ضروری است. در ضمن برنامه ریزی جهت ایجاد بستری مناسب برای اشتغال این دسته از معتادان توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم