• ارزیابی تاثیر کاربرد تابلوهای ایمنی بر اصلاح رفتارهای ناایمن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 704
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: مطالعات دهه های اخیر، بر نقش رفتارهای ناایمن، به عنوان عامل اصلی حوادث، تاکید دارند. استفاده از تابلوهای ایمنی، روش تکمیلی برای کنترل حوادث و رفتارهای ناایمن به حساب می آید. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر کاربرد تابلوهای ایمنی بر اصلاح رفتارهای ناایمن بود.

  روش بررسی: مطالعه مداخله ای حاضر، در یکی از صنایع ساخت توربین انجام شد. در این مطالعه از روش نمونه برداری از رفتارهای ایمن استفاده شد. پس از تعیین و ثبت رفتارهای ناایمن در میان کارکنان صنعت مذکور، 71 تابلوی ایمنی متناسب با شرایط مخاطره آمیز بر اساس استاندارد ansi (z535.2 & 3-2007) طراحی و نصب گردید. سپس، در فواصل زمانی 3 و 6 ماه پس از نصب تابلوها، با بررسی مجدد رفتارهای مرتبط با ایمنی و مقایسه ی آن با نتایج قبل، تاثیر کاربرد تابلوها بر رفتارهای ایمن کارکنان ارزیابی شد.

  یافته ها: پیش از مداخله 41.7 درصد رفتارها ناایمن بودند. فراوان ترین رفتارهای ناایمن عبارت از به کار نبردن و یا به کارگیری نادرست تجهیزات حفاظت فردی، وضعیت بدنی نامناسب و کار ناایمن در ارتفاع بود. پس از گذشت 3 و 6 ماه از اقدامات مداخله ای، نرخ رفتارهای ناایمن به ترتیب به 27.3 و 31.3 درصد کاهش یافت.

  نتیجه گیری: یافته ها نشان داد نقش تابلوهای ایمنی در کاهش رفتارهای ناایمن معنی دار است (p<0.005). اگرچه اثر آن در طول زمان کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها