• بررسی بعضی از ریسک فاکتورها برای بروز پره اکلامپسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 1090
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: اختلالات فشارخون در طی حاملگی یکی از عوارض مهمی است که مطالعه بیش تر در مورد ریسک فاکتورهای آن در جنبه های مختلف ممکن است به درک بهتر علت آن کمک کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی بعضی از موارد خطر برای بروز پره اکلامپسی بود.

  روش بررسی: این مطالعه به صورت مورد شاهدی گذشته نگر صورت گرفته است. 318 زن بار دار مبتلا به پره اکلامپسی، به عنوان گروه مورد و 318 زن باردار که در زمان زایمان فشار خون نرمال داشتند، به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. عوامل مورد بررسی شامل سن، سن حاملگی، نولی پاریتی، شغل، سطح تحصیلات مادر،(body mass index)bmi ، مادر، هموگلوبین مادر، گروه خون مادر، سابقه خانوادگی پره اکلامپسی، سابقه پره اکلامپسی در حاملگی قبلی، نسبت فامیلی با همسر، (urinary tract infection)uti، فصل وقوع پر هاکلامپسی، جنس نوزاد و روش جلوگیری از باردار بودند که در دو گروه، مورد مقایسه قرار گرفتند. از آزمون های آماری مجذور کای و من ویتنی برای مقایسه نتایج استفاده گردید.

  یافته ها: سابقه عفونت ادراری (phi=0.031, p=0.027)، سابقه پره اکلامپسی در حاملگی قبل (phi=0.144, p=0.000)، نولی پاریته (phi=0.108, p=0.008)، گروه خونی (phi=0.129, p=0.000) a+، سطح تحصیلات پایین مادر (phi=0.007, p=0.009) و میزان hb بالاتر مادر (phi=0.042, p=0.014)، در گروه مورد بطور معنی داری بیش تر از گروه شاهد بود. میزان سزارین در گروه مورد بیش تر از گروه شاهد بود (0.77% یا 245 مورد در مقابل 26.7% یا 85 مورد) (p=0.000). نمره آپگار نوزادان کمتر از 8 در دقیقه 1، در گروه مورد بیش تر از گروه شاهد بود (28.6 در مقابل 47.4% و (p=0.000. سن حاملگی در زمان ختم بارداری در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود 36±48±3.4) هفته در مقابل 37.12±3.3 هفته، (p=0.000.

  نتیجه گیری: سابقه عفونت ادراری، سابقه پر ه اکلامپسی در حاملگی قبل، نولی پاریته، گروه خونی a+، سطح تحصیلات پایین مادر و میزان hb بالاتر مادر، ممکن است از موارد خطر پره اکلامپسی در طی حاملگی باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها