اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه معنویت در کار با خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید بهشتی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 1008
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه معنویت در کار کارکنان با خلاقیت مشاهده شده در رفتار آنان صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی از گروه پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 768 نفر است که تعداد نمونه آماری بدست آمده 120 نفر می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه معنویت در کار ارائه شده توسط اشموس و داچون (2000) و پرسشنامه خلاقیت ارائه شده توسط رندسیپ (1998) است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه و آزمونهای میانگین دو جامعه و تحلیل واریانس و آزمون همبستگی پبرسون به وسیله نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون میان معنویت در کار و خلاقیت کارکنان 0.206 می باشد که بیانگر آن است میان معنویت در کار و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، چنانچه معنویت در کار افزایش پیدا کند، خلاقیت کارکنان نیز افزایش پیدا می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها