• اثر ضدقارچی عصاره آبی گیاه سیر (allium sativum) به صورت مجزا و در ترکیب با فلوکونازول، ایتراکونازول و کتوکونازل روی مخمرهای بیماری زا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 665
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: افزایش عفونت های قارچی سیستمیک ناشی از مخمرهای بیماری زا، همچنین مقاومت این عوامل نسبت به داروهای ضدقارچی، یافتن ترکیبات ضدقارچی با کارایی بالا را ضروری می نماید. این مطالعه به منظور تعیین اثر ضدقارچی عصاره آبی گیاه سیر به صورت مجزا و در ترکیب با داروهای ضدقارچی فلوکونازول، ایتراکونازول و کتوکونازول روی برخی از مخمرهای بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت.

  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی عصاره آبی سیر با دوز 256-0.03  میکروگرم بر میلی لیتر به صورت مجزا و در ترکیب با داروهای فلوکونازول، ایتراکونازول و کتوکونازول روی مخمرهای بیماری زا شامل کاندیدا آلبیکنس ptcc5057، کاندیدا دوبلینینسیس cd36، کریپتوکوکوس نئوفرمنس (cne) و مالاسزیا فورفور (mf) از روش رقیق سازی در محیط کشت مایع در دو محیط کشت سابورو دکستروز براث و محیط دیکسون براث تغییر یافته استفاده گردید. مقادیر حداقل غلظت ممانعت کنندگی (mic) و حداقل غلظت کشندگی (mfc) برای هر یک از ترکیبات بر اساس شمارش تعداد کلنی های قارچی (cfu) در مقایسه با گروه های شاهد و کنترل دارویی محاسبه شد.

  یافته ها: میزان محدوده mic عصاره آبی سیر برای کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا دابلینینسیس، کریپتوکوکوس نئوفرمنس و مالاسزیا فورفور برابر 64-0.25 میکروگرم در میلی لیتر تعیین گردید. در حالی که میزان محدوده mic آن در ترکیب با فلوکونازول به ترتیب برابر 8-0.25، 16-0.25، 16-0.125 و 8-0.5 میکروگرم در میلیلیتر، در ترکیب با ایتراکونازول به ترتیب برابر 8-0.25، 2-0.125، 16-0.125، 4-0.25 میکروگرم در میلی لیتر محاسبه گردید. میزان محدوده mic این عصاره در ترکیب با کتوکونازول به ترتیب برابر 4-00.125، 1-0.125، 8-0.125 و 2-0.125 میکروگرم در میلی لیتر تعیین گردید. مقایسه میان میزان mics داروهای ضدقارچی و ترکیب آنها با عصاره آبی سیر نشان داد که فعالیت ضدقارچی در همه اشکال ترکیبی در مقایسه با به کارگیری شکل مجزا دارو افزایش می یابد (p<0.05).

  نتیجه گیری: ترکیب عصاره آبی سیر با داروهای فوق، منجر به افزایش فعالیت ضدقارچی داروها و کاهش مقادیر حداقل غلظت ممانعت کنندگی آنها علیه عوامل قارچی مورد مطالعه در شرایط آزمایشگاهی می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها