• مقایسه ویژگی های مدرسین بالینی اثربخش از دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 419
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   
  مقدمه. تدریس بالینی، یکی از مهمترین بخشهای فرایند آموزش پرستاری و مامایی است، زیرا، قسمت اعظم یادگیری های حرفه ای در بالین تکمیل می گردد. بدین لحاظ، اثربخشی تدریس بالینی و ویژگی های مدرس اثربخش مورد توجه بسیاری از محققین پرستاری و مامایی در دنیا بوده است. این مطالعه به منظور تعیین و مقایسه ویژگی های مدرسین بالینی اثربخش از دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است.

  روش ها. در یک مطالعه ترکیبی، به صورت کیفی و کمی، در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 93 مدرس و 475 دانشجو در سال 1381 مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله اول با روش دلفی و با استفاده از مصاحبه با دانشجویان و مدرسین، دیدگاه ها درمورد ویژگی ها تعیین و سپس پرسشنامه ای با 56 سؤال و در پنج حیطه شامل: ویژگی های حرف های، شخصی، ارتباطی، تدریس و ارزشیابی با مقیاس رتبه بندی 1 تا 7 تدوین گردید. در مرحله دوم، با استفاده از پرسشنامه تدوین شده، نظرات دانشجویان و مدرسین تعیین شد. نتایج با نرم افزار spss به صورت میانگین و انحراف معیار و با آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج. میانگین امتیازات دانشجویان برای ویژگی های مدرسین بالینی اثربخش 6.15±0.98 و میانگین امتیازات مدرسین برای این ویژگی ها 6.19±0.48 که تفاوت آنها از لحاظ آماری معنی دار بود. مهمترین ویژگی از نظر دانشجویان و مدرسین، مسؤولیت پذیری در مقابل اعمال خود و کمترین امتیاز، برای ویژگی آموزش به کارکنان بخش بود.

  بحث. کلیه ویژگی های مطرح شده در پرسشنامه مورد تأیید دانشجویان و مدرسین قرار گرفت. به علاوه، میانگین امتیازات از نظر مدرسین بیشتر از دانشجویان بود. توصیه می شود این ویژگی ها بیشتر مورد توجه مدرسین قرار گرفته و ارزشیابی مدرسین نیز با استفاده از این ویژگی ها صورت گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم