• دیدگاه و اثربخشی آموزش های تحصیلی در انتخاب روش زایمان ترجیحی در کادر درمانی زنان و زایمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 482
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: میزان شیوع عمل سزارین در کشور ما روند رو به رشدی دارد. هدف ما تعیین تأثیر آموزش و نگرش کادر درمانی زنان و زایمان مراکز آموزشی- درمانی منتخب تهران نسبت به روش زایمان ترجیحی بود.

  روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 350 نفر به صورت نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی از بین کارورزان، دستیاران رشته زنان، متخصصین زنان، دانشجویان رشته مامایی و ماماهای شاغل در بخش های زایمان در پنج بیمارستان منتخب شهر تهران انتخاب شدند. پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک بیماران، نگرش افراد به روش های زایمان و تمایل آنها به سزارین، سنجش آگاهی افراد و دانش آنان نسبت به روش های زایمان، رضایت آنان از سطح آموزش و میزان این آموزش در طول دوران تحصیل بود. داده ها با روش های آماری مجذور کای، دقیق فیشر، anova، من ویتنی در نرم افزار spss تحلیل گردید.

  نتایج: تعداد 52 مورد سزارین از 103 زایمان، تقریبی از نرخ سزارین در جامعه پزشکی به دست می دهد که حدود 50.5 درصد بود. هفده و هفت دهم درصد افراد میزان آموزش در حین دوره تحصیلات خود را جامع و کامل و 26.4 درصد زایمان طبیعی را روش بهتری برای زایمان می دانستند.

  نتیجه گیری: افزایش تمایل افراد جامعه پزشکی به سزارین در مقایسه با کشورهای دیگر، به مقیاس غیر قابل باور، آگاهی ضعیف این افراد از مزایا و معایب سزارین، نارضایتی این افراد بخصوص دانشجویان و دانش آموختگان رشته های پزشکی از آموزش های داده شده در این زمینه محسوب می شود. مسؤولین آموزش پزشکی و مامایی باید این امر را جدی تلقی کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها