• بررسی ابعاد سمفیز در الگوهای رشدی صورت و مال اکلوژن های مختلف در یک نژاد ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 580
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: الگوی رشدی صورت بخصوص فک پایین یکی از فاکتورهای مهمی است که در تشخیص و طرح ریزی درمان ارتودنسی باید مد نظر قرار گیرد. پارامترهای تشخیص مختلفی جهت ارزیابی الگوی رشدی صورت بیماران وجود دارد که ساختار سمفیز و ابعاد آن یکی از این پارامترها می باشد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی ساختار سمفیز در الگوی رشدی مختلف و همچنین در انواع مختلف مال اکلوژنی بیماران ارتودنسی در نژاد ایرانی جهت دست یابی به ارتباط و همبستگی بین ابعاد مختلف این ساختار با الگوی رشدی مختلف می باشد.

  مواد و روش ها: سفالومتری جانبی 150 بیمار (72 مرد و 78 زن) که به روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شده بودند در این مطالعه توصیفی مقطعی مورد ارزیابی قرار گرفت. محدودۀ سنی این بیماران 26-13 سال با میانگین 2.2±19.1 سال بود. ارتفاع، پهنا، نسبت ارتفاع به پهنا و همچنین زاویه ی سمفیز با پلن فک پائین پارامترهایی بودند که در این مطالعه اندازه گیری شدند و با شاخص های سفالومتریک خاص تعیین روابط ساژیتالی و عمودی (پارامترهای تعیین کننده الگوی رشدی) مورد مقایسه قرار گرفتند. از طریق نرم افزار آماری spss و آزمون های anova و همچنین pearson correlation مقایسه ها و تعیین همبستگی ها بین شاخص های مختلف صورت گرفت.

  یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص های ساختاری سمفیز یعنی ارتفاع، نسبت ارتفاع به پهنا و زاویه ی سمفیز با حاشیه ی فک پایین با نوع الگوی رشدی صورت بیماران ارتباط معنی داری داشته (p<0.01) در حالیکه این ارتباط در پهنای سمفیز با نوع الگوی رشدی ضعیف بوده است (p>0.05). همچنین مطالعه ی حاضر نشان داد که ارتفاع بلند (2.4±5.28)، نسبت ارتفاع به پهنای بیشتر (2.5±2.5) و همچنین زاویه ی بسته تر سمفیز (3.3±76.3) از مشخصات الگوی رشد عمودی می باشد در حالیکه سمفیز کوتاه تر (1.9±20.2) با نسبت ارتفاع به پهنای کمتر (0.4±1.2) و همچنین زاویه ی بازتر (1.9±83.8) نشان دهنده ی الگوی رشد افقی می تواند باشد.

  نتیجه گیری: نسبت ارتفاع به پهنای سمفیز بعنوان مهم ترین شاخص در سمفیز در بررسی الگوهای مختلف رشدی بوده و می تواند بعنوان یک روش ساده در تعیین و تخمین الگوی رشدی بیماران استفاده گردد.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها