• بررسی آزمایشگاهی تطابق لبه ای دو ماده رتروگرید (mta تیره و سمان پرتلند) توسط میکروسکوپ الکترونی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 531
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: یکی از اهداف مهم جراحی ریشه، ایجاد سیل مناسب در انتهای ریشه برای بهبودی بافت پریودنتال می باشد که این هدف با کاربرد مواد مختلف به عنوان ماده رتروگرید حاصل می شود. هدف از این مطالعه، مقایسه تطابق لبه ای دو ماده رتروگرید mta تیره و سمان پرتلند با کمک میکروسکوپ الکترونی بود.

  مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 50 عدد دندان تک ریشه کشیده شده انسانی بدون پوسیدگی، با آپکس سالم و فاقد شکستگی ریشه یا تحلیل انتخاب شد. کانال این دندان ها به وسیله سیستم چرخشی، آماده سازی شده و با گوتاپرکا پر شد و سپس 3mm انتهای هر ریشه به طور عمودی قطع شد. سپس حفره ای به عمق 3mm و عرض 1mm در انتهای ریشه هر دندان تهیه گردید و دندان ها به طور تصادفی به دو گروه 25 تایی تقسیم شده و حفرات در هر دسته با یک نوع ماده (mta تیره یا سمان پرتلند) پر شدند. سپس دندان ها از محور طولی برش زده شده و به دو قسمت مساوی تقسیم شد و میزان گپ توسط میکروسکوپ الکترونی در دو بعد تعیین گردید. آنالیز آماری داده ها توسط آزمون mann-whitney و آزمون دقیق فیشر انجام گرفت.

  یافته ها: میانگین گپ درmta  تیره، 211.6 میکرون و در سمان پرتلند 326.3 میکرون بود که در mta  تیره نسبت به سمان پرتلند کمتر بود اما تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میانگین گپ وجود نداشت.

  نتیجه گیری: از نظر میزان تطابق لبه ای، تفاوتی بین  mtaتیره و سمان پرتلند وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها