همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارزیابی دینامیک حرکات ستون فقرات کمری در بیماران مبتلا به بی ثباتی قطعه ای کمری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 632
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف: بی ثباتی قطعه ای ستون فقرات کمری یکی از زیرگروه های کمردردهای غیراختصاصی می باشد که هنوز علت و تشخیص قطعی آن با روش های موجود کاملا روشن نیست. هدف از این مطالعه معرفی روشی جدید و تکرارپذیر است که قابلیت ارزیابی کینماتیک ستون فقرات کمری را در صفحه ساژیتال داشته باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه که از نوع اعتبارسنجی و به روش مقایسه ای می باشد، 15 بیمار مشکوک به بی ثباتی قطعه ای ستون فقرات کمری که به صورت ساده و در دستری انتخاب شده بودند. 15 فرد سالم که با بیماران جور شده بودند، تحت بررسی پارامترهای کینماتیک قطعات حرکتی کمری در حین حرکات فلکسیون و اکستانسیون با استفاده از فلوروسکوپی دیجیتال پالس قرار گرفتند. پارامترهای همچون جابجایی انتقالی قطعه ای، جابجایی زاویه ای قطعه ای و طول خط مسیر مراکز چرخش لحظه ای (picr) برای هر قطعه حرکتی محاسبه گردید. همچنین الگوی حرکتی فقرات کمری نیز بین دو گروه مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون های آماری مجذور خی، کولموگروف-اسمیرنوف، تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: جابجایی انتقالی در حین حرکات فلکسیون و اکستانسیون در بیماران تفاوت معناداری را در قطعه حرکتی l5-s1 نشان داد (p<0.001). طول خط picr نیز برای مهره های l5, l1 در حین حرکت اکستانسیون در بیماران تفاوت معناداری را نشان داد 6 .(p<0.001) بیمار نیز الگوی حرکتی «تربیتی-تاخیری» را نشان داده و تفاوت معناداری با سایرین داشتند (p<0.001).

  نتیجه گیری: در حالی که اغلب مطالعات گذشته نتوانسته اند تفاوت مشخصی بین بیماران دچار بی ثباتی قطعه ای مهره های کمری و افراد سالم گزارش نمایند، در این مطالعه تفاوت هایی بین این بیماران و افراد سالم در منطقه میانی دامنه حرکتی مشخص گردید. به نظر می رسد با استفاده از تجهیزات جدیدی همچون ویدئوفلوروسکوپی دیجیتال تشخیص مشکلاتی همچون ناپایداری قطعه ای مهره های کمری روشن تر شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها