• بررسی تأثیر روش های مختلف ایجاد جهش بر روی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و وجود پلاسمید در اشریشیا کلی و استافیلوکوک اورئوس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 602
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: با توجه به افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها به ویژه اشریشیا کلی و استافیلوکوک اورئوس، و متفاوت بودن الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کشورهای مختلف، این بررسی به منظور تعیین اثر روش های مختلف ایجاد جهش بر روی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و مشاهده وجود پلاسمید در اشریشیا کلی و استافیلوکوک در آزمایشگاه محمودیه دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفت.

  مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی 6 سوش باکتری استافیلوکوک اورئوس و اشریشیا کلی به دست آمده از زخم پوستی، عفونت ادراری و مدفوع بیماران و باکتری های استاندارد جمع آوری شد و مقاومت آنتی بیوتیکی هر یک از آنها به روش دیسک انجام گرفت. سپس با ایجاد جهش توسط نور ماورای بنفش، افزایش مقدار آنتی بیوتیک و رقیق کردن محیط کشت، تأثیر هر یک از آنها بر روی الگوی مقاومت آنتی بیوتیک تعیین شد. در پایان، پلاسمید هر یک از آنها جداگانه بر روی ژل آگاروز، الکتروفورز گردید و وجود یا عدم وجود پلاسمیدها مشاهده شد.

  یافته ها: نور ماوراء بنفش و افزودن آنتی بیوتیک به محیط کشت موجب شد که باکتری های مورد بررسی به آنتی بیوتیک ها مقاوم شوند و باندهای پلاسمیدی موجود در اشریشیا کلی نیز حذف گردید. با افزایش رقت محیط کشت نیز کلنی باکتری ها بزرگتر شدند و در محیط نیمه جامد به خوبی پخش شدند، اما تغییری در مقاومت آنتی بیوتیکی و باندهای پلاسمیدی این باکتری ها مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری و توصیه ها: نور ماوراء بنفش و وجود آنتی بیوتیک در محیط بر روی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعداد باندهای پلاسمیدی بر روی باکتری اشریشیا کلی تأثیر بیشتری در مقایسه با استافیلوکوک اورئوس دارد که ممکن است به علت تفاوت در دیواره سلولی این دو باکتری باشد. به علت افزایش سریع مقاومت باکتری ها به داروها، توصیه می شود که برخی از آنتی بیوتیک ها را در بیمارستان ها به موارد شدید بیماری ها محدودکنند یا به صورت دوره ای مصرف نمایند تا این داروها برای مدت زمان طولانی تری مفید و با ارزش باقی بمانند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها