• بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1381-1376

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 929
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: مسمومیت یکی از علل برجسته بستری شدن و مرگ و میر در کودکان است که اکثر موارد در سن زیر 2 سال حادث و ناشی از مصرف اتفاقی مواد سمی و داروهاست. نظر به اینکه تاکنون مطالعه ای در این رابطه در شهرستان کاشان صورت نگرفته این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک مسمومیت در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1381-1376 صورت گرفت.

  مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بر روی تعداد 119 کودک بستری شده به علت مسمومیت انجام پذیرفت. اطلاعات بیماران از جمله سن، جنس، علت مسمومیت، محل زندگی و علا یم بالینی بیماران در پرسشنامه هایی که بدین منظور تهیه شده بود درج گردید، سپس این اطلاعات استخراج و جداول فراوانی و نمودار آماری ترسیم گردید. آزمون آماری x2 نیز استفاده شد.

   نتایج: در این مطالعه، شیوع مسمومیت در کودکان 1.03 درصد بود. از 119 کودک مورد بررسی 66.4% پسر و بقیه دختر بودند. شایعترین سن مسمومیت 4-1 سالگی با فراوانی 66.3% بود. شایعترین علت مسمومیت به ترتیب داروها (42%)، نفت (31.1%) و مسمومیت غذایی (10.9%) بود. 68% بیماران شهری و بقیه روستایی بودند. در نواحی شهری مسمومیت با دارو و در نواحی روستایی با نفت شایعتر بود. شایعترین علایم بالینی مسمومیت ها به طور کلی علایم گوارشی، در مسمومیت با نفت علایم تنفسی (70.2%) و در مسمومیت دارویی علایم عصبی (80%) بودند.

  نتیجه گیری: گر چه مسمومیت کودکان شیوع پایینی دارد ولی در کودکان زیر 5 سال، در پسران، با داروها و نفت شایعتر است. لذا اقدامات محافظتی و پیشگیری در این رابطه لازم است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها