• بررسی قدرت کولپوسکوپی در تشخیص ضایعات پیش سرطانی سرویکس در خانم های دارای پاپ اسمیر غیر طبیعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 627
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: سرطان سرویکس یکی از سرطان های شایع در زنان می باشد که دارای مراحل پیش سرطانی طولانی می باشد. به کمک روش های غربالگری و تست های تشخیصی می توان ضایعات را در مراحل پی ش سرطانی شناسایی کرد. گزارش های انجام شده از کولپوسکوپی این روش را دارای ارزش تشخیصی قابل قبول بیان کرده اند در حالی که شاخص های تشخیص در مطالعات، متفاوت بوده است. در ضمن در منطقه کاشان تاکنون قدرت تشخیص کولپوسکوپی گزارش نشده است، لذا به منظور تعیین قدرت کولپوسکوپی در تشخیص ضایعات پیش سرطانی در این منطقه، این مطالعه روی مراجعین به درمانگاه شبیه خوانی کاشان که دارای پاپ اسمیر غیر طبیعی بودند در مدت یک سال (مهر ماه 1381 تا مهرماه 1382) انجام گرفت.

  مواد و روش ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی از نوع تشخیصی بوده که بر روی 100 خانم متأهل دارای پاپ اسمیر غیرطبیعی و در مدت یک سال انجام شده است. همه بیماران تحت کولپوسکوپی و punch biopsy قرار گرفتند. بیماران بر اساس خصوصیات کولپوسکوپی به دو گروه مثبت و منفی تقسیم و بیوپسی انجام شد. سپس شاخص های تشخیصی روش کولپوسکوپی نسبت به بیوپسی تعیین گردید.

  یافته ها: این تحقیق بر روی 100 نفر انجام گرفت که میانگین سنی آنها 13.3±44.6 سال بود. در این مطالعه کولپوسکوپی دارای حساسیت 79.2 درصد و اختصاصیت 63.8 درصد بود. ارزش پیش بینی کننده مثبت 71.2 درصد و ارزش پیش بینی کننده منفی 73.2 درصد و کارآیی کولپوسکوپی 72 درصد بود. حساسیت کولپوسکوپی در ضایعات high grade بیشتر بود و در همه مواردی که نتیجه کولپوسکوپی ضایعه high grade بود، بیوپسی نتیجه هیستوپاتولوژی آن را high grade گزارش کرد.

  نتیجه گیری و توصیه ها: در این مرکز کولپوسکوپی به تنهایی قادر به تشخیص ضایعات پیش سرطانی نمی باشد بلکه کولپوسکوپی به همراه سیتولوژی و punch biopsy، جهت ضایعات پیش سرطانی دارای ارزش تشخیصی بالا می باشد. به علت حساسیت بالای کولپوسکوپی در تشخیص ضایعات high grade در این مرکز، توصیه می کنیم این روش جهت تشخیص ضایعات انجام شود و در موارد مشکوک به ضایعه با درجه بالا، نتایج کولپوسکوپی می تواند برای تعیین مناطق مورد نیاز بیوپسی و تعیین خط مشی درمان، راه گشا و دارای ارزش پیش بینی کننده مثبت و منفی بالائی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها