• مقایسه اثر آنتی میکروبیال گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید و خمیر کلسیم هیدروکساید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/24
  • تعداد بازدید: 412
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: تحریکات میکروبی مهمترین عامل آسیب رسان به بافت پالپ و نسوج پری آپیکال است. بنابراین هدف اصلی از درمان های اندودنتیک حذف کامل یا به حداقل رساندن میکروارگانیسم ها به کمک روش های شیمیایی-مکانیکی می باشد. یکی از مواد شیمیایی مورد استفاده در درمان های اندودنتیک، کلسیم هیدروکساید است. مخروط های گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید نیز به جامعه دندانپزشکی معرفی شده اند. هدف از این مطالعه مقایسه اثر ضد میکروبی این ماده با خمیر کلسیم هیدروکساید در کانال های ریشه عفونی می باشد.

  مواد و روش کار: در این مطالعه 90 دندان انسیزور ماگزیلای کشیده شده انسان انتخاب شد، پس از آماده سازی کانال ها و استریل کردن ریشه ها، تمام نمونه ها (بجز 10 نمونه کنترل منفی) توسط باسیلوس سابتیلیس آلوده گردید. 80 ریشه آلوده به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شد: 10 ریشه در گروه کنترل مثبت (بدون درمان)، 35 ریشه در گروه a درمان با گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید) و 35 ریشه در گروه b (درمان با خمیر کلسیم هیدروکساید) اثر آنتی میکروبیال این مواد روی نمونه های آلوده در روزهای 5 ،3 ،2 ،1 و 7 پس از درمان مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین اثر ضدمیکروبی خمیر و گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید اختلاف معنی داری وجود ندارد (p=0.35) اثر ضدمیکروبی خمیر و گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید با گذشت زمان افزایش می یابد، ولی این افزایش از روز سوم معنی دار می شود (p=0.01).

  نتیجه گیری: باتوجه به عدم تفاوت معنی دار در فعالیت ضدمیکروبی گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید در مقایسه با خمیر کلسیم هیدروکساید به نظر می رسد استفاده از این محصول در کانال های عفونی ریشه به عنوان پوشش داخل کانال نیازمند مطالعات بیشتری می باشد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها