• بررسی شرایط بهینه ی رشد کرم و تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی آماده سازی شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/27
  • تعداد بازدید: 639
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: پسماندهای غذایی از جمله مواد زایدی هستند که علی رغم وجود مواد مغذی و مفید در آن ها همواره به جهت دارا بودن پتانسیل آلودگی بیولوژیکی و زیبایی شناختی از محل تولید دور شده و دفن آنها نیز نیازمند هزینه، فضا و امکانات است و بازیافت ماده و انرژی نیز در این روش یا وجود ندارد و یا دشوار است. لذا یکی از روش های مناسب دفع پسماندهای غذایی، تولید ورمی کمپوست از آن ها به شمار می رود. در این روش علاوه بر تولید کود آلی، محصولات جانبی نظیر خود کرم ها وجود دارد که می توان از این موجودات در تولید انواع محصولات، به خصوص در تولید غذای طیور و ماهی، استفاده کرد. لذا تعیین شرایط بهینه ی انجام فرآیند ورمی کمپوست پسماند های غذایی و هم چنین رشد کرم ها در این پسماندها حایز اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین حدود دما و رطوبت بهینه ی رشد کرم ها و پیشرفت فرآیند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی آماده سازی شده بود.

  روش تحقیق: آماده سازی به مدت 18 روز صورت گرفت. در این مطالعه از کرم های گونه ی eisenia foetida استفاد شد. انجام فرآیند در محیط های کوچک به اندازه ی گلدان به ارتفاع 15 سانتیمتر و قطر 12 سانتیمتر به مدت یک ماه صورت گرفت. سه بازه دمایی 15-5، 25-15 و 35-25 درجه ی سانتی گراد و سه بازه ی رطوبتی 65%-55%، 75%-65% و 85%-75% استفاده شد.

  یافته ها: نتایج نشان دهنده ی پیشرفت هوازی فرآیند در مدت آماده سازی و رسیدن به دمای بالای c°55 و کاهش در نسبت c:n می باشد. برای آنالیز آماری نتایج، از آزمون multivariate استفاده شد که تحلیل نتایج نشان دهنده ی معنی دار بودن تأثیر دما و ر طوبت بر نسبت c:n در فرآیند می باشد (p-value<0.05).

  نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در این پسماندها در طول دوره ی آماده سازی با هوادهی مکانیکی و بدون اصلاح مواد اولیه می توان به شرایط هوازی لازم برای انجام فرآیند دست یافت. دمای 25-15 درجه ی سانتی گراد و رطوبت 75-65 درصد برای انجام فرآیند و رشد کرم ها مناسب تر می باشند. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم