• بررسی آثار کریستین بر تغییرات رفتاری و بافتی سیستم نیگرواستریاتال در مدل آزمایشی پارکینسون در موش بالغ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/03
  • تعداد بازدید: 575
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: تاثیر حفاظتی داروی کرستین بر تغییرات رفتاری و بافتی سیستم نیگرواستریال در مدل آزمایشی بیماری پارکینسون در موش صحرائی بالغ می باشد.

  مواد و روشها: پژوهش حاضر روی 80 سر موش صحرایی نر نژاد wistar با وزن 200 تا 250 گرم انجام شد. با تزریق 12.5 میکروگرم نوروتوکسین (6-هیدروکسی دوپامین) در داخل استریال مدل آزمایشی بیماری پارکینسون ساخته شد. یک ساعت قبل از عمل توسط کرستین (20mg) به فرم داخل صفاقی پیش درمان شده و درمان آنها (بعد از عمل جراحی) با دو دوز مختلف 10mg.kg, 20 mg.kg کرستین یک بار در روز به مدت یک ماه ادامه یافت. چرخش القا شده به دنبال تجویز آگونیست آپومرفین طی هفته پنجم پس از جراحی به عنوان شاخص میزان کارایی درمان با کرستین در نظر گرفته شد.

  یافته ها: بررسی های رفتاری در هفته پنجم نشان می دهد که آپومرفین موجب چرخش کونترالترال (سمت راست) بارز در موشهای گروه تخریب (p<0.001) در مقایسه با گروه شاهد می شود، در حالی که چرخش در مورد گروه های درمان بسیار کمتر (p<0.01) است. در مقایسه گروه تخریب با گروه های درمان، کاهش در تعداد دفعات چرخش دیده می شود (p<0.01) با مقایسه دو گروه تحت درمان 10mg.kg, 20 mg.kg نسبت به هم هیچگونه تفاوت معنی داری را نشان نداد. در بررسی شمارش تعداد نورونهای طرف چپ و راست بخش متراکم جسم سیاه در گروه های مختلف، هیچگونه اختلاف معنی دار آماری بین دو طرف راست و چپ در گروه شاهد مشاهده نشد. در حالی که در گروه های تخریب (p<0.001) و درمانهای (p<0.01) 10mg.kg, 20 mg.kg طرف چپ کاهش معنی دار آماری را در مقایسه با طرف راست نشان داد. چنان که این میزان کاهش در مورد گروه های درمان کمتر می باشد.

  نتیجه گیری: به طور کلی نتایج رفتاری و بافتی نشان می دهد که تجویز داخل صفاقی و کوتاه مدت کرستین در درمان حفاظتی فرم اولیه بیماری پارکینسون یک معیار کمی موثر بوده و می تواند سبب افزایش طول عمر نورونهای دوپامنرژیک نیگرال شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها