• ارتباط بین کمبود پروتامین و فعالیت آکروزین با میزان لقاح پس از انجام icsi

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/03
  • تعداد بازدید: 497
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: این مطالعه ارزیابی رابطه بین یک سری وقایع که در طول اسپرمیوژنز رخ می دهد، از جمله میزان پروتامین وسلامت آکروزوم با میزان لقاح پس از انجامicsi

  مواد و روشها: نمونه های مایع منی از 68 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان که کاندید انجام icsi بودند، جمع آوری شد. بخشی از نمونه های مایع منی برای آنالیز پارامترهای اسپرمی بر اساس معیار who و بخش اعظم آن برای انجام icsi آماده شد. باقیمانده نمونه برای ارزیابی رنگ آمیزی کرومومایسین و آزمون ژلاتینولیز استفاده شد.

  یافته ها: از لحاظ آماری بین درصد اسپرمهای cma3 مثبت با میزان لقاح، درصد تشکیل هاله و میانگین قطر هاله رابطه معنی دار معکوسی وجود داشت. همچنین میانگین قطر هاله از لحاظ آماری رابطه معنی داری را با غلظت اسپرم، تحرک، میزان لقاح و درصد تشکیل هاله نشان داد، در صورتی که این پارامترها با درصد cma3 مثبت رابطه معنی دار معکوسی را نشان داده است. با استفاده از آزمون t-test مشخص شد، میزان لقاح در دوگروه cma3 مثبت کمتر و بیشتر از 40 درصد اختلاف معنی داری را نشان داد. به علاوه در این مطالعه میانگین قطر هاله و درصد اسپرمهای cma3 مثبت در دو گروه با میزان لقاح کمتر و بیشتر از 25 اختلاف معنی داری را نشان داده است.

  نتیجه گیری: می توان دریافت اگر چه دو پارامتر کمبود پروتامین و فعالیت آکروزین با میزان لقاح رابطه دارد، با این حال برای تعیین فاکتورهایی که به طور مستقیم در لقاح تاثیر دارند نیاز به مطالعات بیشتری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها