• بررسی آثار ال- اسید اسکوربیک و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/03
  • تعداد بازدید: 500
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: بررسی آثار انسولین و اسید اسکوربیک برمیزان فعالیت کاسپاز-3 و بروز نمای نردبانی در dna کروموزومی هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین

  مواد و روش ها: در این مطالعه تعداد 30 سر موش صحرایی نر نژاد wistar (پنچ گروه 6 تایی یعنی برای هر روش در هر گروه سه سر موش صحرایی) شامل گروه کنترل (c) و چهار گروه دیابتی [(کنترل (d)، تحت تیمار با انسولین(i) ، تحت تیمار با اسید اسکوربیک (aa) و تحت تیمار با انسولین و اسید اسکوربیک به صورت ترکیبی [(i+aa) استفاده شد. دیابت توسط تزریق استرپتوزوسین (ip, 60mg.kg) القاء شد. شش هفته پس از القای دیابت، گروه i، انسولین با دوز 6-4u.kg.day به صورت تزریق زیر جلدی، گروه aa، اسید اسکوربیک با دوز (ip, 200mg.kg.day) به صورت داخل صفاقی و گروه i+aa نیز ترکیبی از دو مورد فوق را با همان دوز دریافت کرد. گروه d و گروه c، نرمال سالین دریافت کرد. دو هفته بعد از تیمار، موش های صحرایی کشته شده، هیپوکامپ آن ها خارج و در دمای 70 − درجه سانتی گراد ذخیره شد. سپس dna برای استفاده در روش ارزیابی نمای نردبانی dna (dna laddering assay) استخراج و همچنین فلورومتری برای بررسی میزان فعالیت کاسپاز- 3 انجام شد.

  یافته ها: این مطالعه نشان داد که میزان فعالیت کاسپاز-3 در ناحیه هیپوکامپ موش های صحرایی گروه d نسبت به موش های صحرایی گروه c افزایش می یابد (6.7 برابر)، در حالی که تیمار با انسولین و اسید اسکوربیک سبب کاهش فعالیت کاسپاز- 3 در موش های صحرایی گروه i+aa, aa, i به ترتیب به میزان 2.6، 4.2 و 5.1 برابر شد. به علاوه استفاده از انسولین و اسید اسکوربیک سبب مهار بروز پدیده نمای نردبانی (dna laddering) در dna کروموزومی سلول های ناحیه هیپوکامپ موش های صحرایی گروه i+aa, aa, i شد.

  نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار با انسولین و اسید اسکوربیک احتمالاً می تواند آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین را از طریق کاهش فعالیت کاسپاز-3 و جلوگیری از بروز پدیده نمای نردبانی (dna laddering) در dna کروموزومی، مهار کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها