• بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی گیلان – سال 1383

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 715
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت ارائه خدمات در بخش های مختلف بهداشتی و درمانی میزان رضایت مراجعان از خدمات ارائه شده در آن بخش ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی گیلان نسبت به درمان ریشه دندان می باشد.

  روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی و مقطعی بود و زمان انجام آن سال تحصیلی 82-1383 در دانشکده دندانپزشکی گیلان به انجام رسیده است. در این بررسی 78 نفر تحت مطالعه قرار گرفتند که شامل 35 نفر مرد و 43 نفر زن بودند. گردآوری اطلاعات از میزان رضایت بیماران از طریق پرسشنامه در ارتباط با شرایط قرارگیری آنان از ورود تا خروج از دانشکده سوال گردیده است و توسط روش ) half- splitدونیمه کردن) و با فاصله اطمینان 10% حجم نمونه 67 نفر تعیین گردید. سپس ارتباط بین متغیرهای مختلف توسط نرم افزار spss روایت 11.5 و آزمون x2 مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها: بیشترین میزان رضایت مرتبط با موارد زیر بوده است:

  - طرز برخورد دانشجویان با بیمار، - طرز برخورد کارمندان دانشکده با مراجعان و رضایت نسبی کمتر نسبت به موارد زیر ملاحظه شده است:

  - مدت زمان انتظار جهت گرفتن نوبت برای درمان، - مدت زمان انتظار از تشکیل پرونده تا شروع درمان، - هزینه دریافت شده درمان، - امکانات رفاهی (پارکینگ، سرویس بهداشتی، اتاق انتظار و... )

  نتیجه گیری: مقایسه این مطالعه با مطالعات انجام شده قبل حاکی از رضایت کلی مراجعان بخش اندودنتیکس دارد، هر چند که لازم است در موارد نارضایتی ذکر شده در قسمت های مختلف بازبینی انجام شده و رفع نواقص هر چه سریعتر صورت گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها