• بررسی کاربرد سرما با دستگاه کرایوسرجری در بی حس کردن دندانهای با پالپ آماسی در گربه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 550
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: بی حس نشدن دندانهای با پالپ آماسی یک مشکل بالینی شایع در امر درمان ریشه می باشد. استفاده از سرما مدتهاست که جهت ایجاد بی حسی موضعی در جراحی بافت نرم و برداشتن ضایعات مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سرما (کرایو سرجری) و استفاده از لیدوکایین با سرما جهت بی حسی دندانهای آماسی در گربه بود تا از آن برای بی حس کردن پالپ آماسی در انسان کمک گرفته شود.

  روش بررسی: در این مطالعه که به صورت تجربی بر روی حیوانات آزمایشگاهی و با استفاده از روش الکتروفیزیولوژیک و ثبت پاسخهای عصبی به صورت امواج نروگرام انجام گردید، اثرات سرما در بی حس کردن 16 دندان کانین آماسی در گربه مورد بررسی قرار گرفت. جهت ایجاد آماس در پالپ، دندانهای کانین سمت چپ و راست فک پایین گربه به مدت سه روز به محیط دهان اکسپوز شد و در بخش دوم هر آزمایش توسط جراحی فلپ و برداشتن استخوان برای مشخص کردن کانال آلوئولر تحتانی، الکترودهای ثبت کننده بر روی عصب آلوئولر تحتانی نصب شد و الکترودهای محرک را بر روی دندان کانین قرار داده و به کمک جریان الکتریکی دندان تحریک گردید و پاسخهای عصبی به صورت پاسخ اولیه دندان، پاسخ بعد از اعمال سرما بر سطح باکال دندان کانین توسط کرایوسرجری و بعد از تزریق داروی بی حسی موضعی لیدوکایین اپی نفرین در فورامن منتال به صورت امواج نروگرام در دستگاه اسیلوسکوپ ثبت شد. این پاسخها از نظر تاثیر سرما و لیدوکایین بر خصوصیات پاسخ ثبت شده، مثل تاخیر موج (latency) و زمان موج (duration) بررسی شدند و سپس داده ها با استفاده از آزمون آماری واریانس یک عاملی دو متغیره (anova) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: مشاهده شد که بین پاسخ اولیه و پاسخ بعد از کاربرد سرما اختلاف معنی داری وجود ندارد (p=0.97). زمان تاخیر و زمان موج هم با آنالیز فوق مقایسه شدند که به تفکیک دو متغیر نیز اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نشد. با انجام آنالیز فوق برای گروههای اول یعنی قبل از سرما (پاسخ اولیه) و پاسخ آخر یعنی بعد از کاربرد لیدوکایین-اپی نفرین مشخص شد که اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود دارد (p<0.05) یعنی لیدوکایین اپی نفرین باعث کاهش پاسخ عصبی می شود.

  نتیجه گیری: در شرایط آماسی کاربرد سرما باعث کاهش پاسخ عصبی دندانها شد، ولی این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین تزریق لیدوکایین بعد از سرما، باعث به صفر رسیدن پاسخ عصبی در 81.3% موارد می شود که نشان می دهد سرما می تواند در بی حس کردن کامل دندانهای آماسی کمک کننده باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها