• بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر نگرش کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی کشور نسبت به جایگاه خود در آینده حرفه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1066
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   پیامد استفاده از فناوری های اطلاعاتی، ارتباطی در حرفه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، شرایط جدیدی خواهد بود که کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی با آن مواجه می باشند. به همین دلیل هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر عوامل بیرونی بر نگرش کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی شاغل نسبت به جایگاهی است که در آینده حرفه خواهند داشت.

  روش بررسی: دراین مطالعه که به روش مقطعی انجام شد، محیط پژوهش شامل کلیه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و جامعه مورد پژوهش تمامی کتابداران و اطلاع رسانان شاغل در مراکز مورد نظر بود. از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. پرسشنامه مورد نظر در دو قسمت اصلی تنظیم گردید، علاوه بر آن یک قسمت دیگر از پرسشنامه به اطلاعات فردی واحدهای مورد مطالعه اختصاص داده شد از 1368 نفر، 1001 نفر نسبت به ارسال پرسشنامه مبادرت کردند. محاسبات آماری شامل توزیع فراوانی، میانگین، درصد، شاخص های پراکندگی، ضریب همبستگی و آزمون دو جمله ای بود. داده ها به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 05/0p< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که اکثر کتابداران شاغل دارای تخصص حرفه ای نبودند و تنوع رشته های تحصیلی در آنان بسیار زیاد بود. همچنین میانگین اهمیت به عوامل بیرونی و نگرشی از نگاه واحدهای مورد مطالعه به ترتیب 25/3 و 18/4 در مقیاس پنج محاسبه شد. در بررسی اثر عوامل بیرونی بر نگرش، بین همه عوامل رابطه مثبت و معنی دار مشاهده شد. در همین ارتباط یک نکته قابل توجه بود و آن این که کتابداران و اطلاع رسانان حضور متخصصان کامپیوتر را در حرفه خود نه تنها تهدیدی برای امنیت شغلی خود نمی دانستند بلکه توانسته بودند خود را با شرایط جدید یعنی همگامی با روند تحولات فناوری های اطلاعاتی تطبیق دهند. از طرفی آن ها به این امر واقف بودند که اگر نتوانند خود را با تحولات تکنولوژیک در عرصه فعالیت های حرفه ای همگام نمایند فرصت های شغلی خویش را از دست خواهند داد.

  نتیجه گیری: برای پاسخگویی به نیازهای آتی که بسیار هم جدی خواهد بود ضرورت بازنگری در ساختار تشکیلات اداری و آموزشی این حرفه از اولویت هایی  است که زمینه را برای ترمیم تاثیر عوامل بیرونی بر نگرش حرفه ای کتابداران نسبت به جایگاهی که در آنده حرفه خواهند داشت فراهم می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها