• بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های شهر اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/06/30
  • تعداد بازدید: 726
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی پرستاران بیماستان های شهر اردبیل می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان های شهر اردبیل بوده که تعداد 500 نفر می باشد و حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان محاسبه و تعداد 217 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید که مشتمل بر 74 سوال و در دو بخش طراحی شده بود که بخش اول مربوط به گویه های کیفیت زندگی کاری بوده و بر اساس پرسشنامه استاندارد ریچارد والتون تهیه شده بود و بخش دوم مربوط به گویه های رضایت شغلی (jdi) بود. و از روش های آماری آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری بر اساس یافته های تحقیق رابطه معناداری بین متغیرهای کیفیت زندگی کاری، پرداخت منصفانه و کافی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، وجود قانون گرایی در سازمان و فضای کلی زندگی کاری با متغیر رضایت شغلی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها