• امکان سنجی و بهینه سازی شرایط تولید اتانول از آب پنیر با استفاده از روش سطح پاسخ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/07/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/07/09
  • تعداد بازدید: 1268
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از تحقیق حاضر بررسی چگونگی تولید اتانول از طریق تخمیر قند موجود در آب پنیر توسط مخمر کلایورومایسس فراژلیس (kluyveromyces fragilis) و تعیین شرایط بهینه فاکتورهای موثر در تولید اتانول در محیط کشت نا پیوسته می باشد. به منظور تعیین شرایط بهینه ی تولید اتانول از روش آماری سطح پاسخ استفاده شد که متغیرهای به کار رفته درپنج سطح شامل ph (7-3)، لاکتوز (l) (g/l100-20)، جرم بیومس (b) (g1-0.2)  و دما (t) (°c 44-26) بودند. از متدولوژی رویه سطح پاسخ نیز جهت یافتن حالت بهینه اثر متقابل فاکتورها و برآورد بهترین شرایط فرایند با کمترین میزان آزمون استفاده گردید. نتایج آنالیز واریانس نشان داد، اثر ph و دما بر تولید اتانول معنی دار بود (0.05p<). شرایط عملیاتی بهینه برای فرآ یند تولید اتانول شامل5.3 برای 41.8 g/l ,ph برای لاکتوز،g 0.57 برای جرم بیومس و °c 30.8 برای دما می باشد. حداکثر میزان تولید اتانول در این شرایط 1.69 (%w.v) می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها