• بررسی چگونگی رشد و تولید متابولیت ها در محیط های کشت حاوی ساکاروز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/07/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/07/06
  • تعداد بازدید: 827
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در سالهای اخیر تولید اتانول از منابع تجدیدپذیر به عنوان یک منبع سوختی مورد بررسی قرار گرفته است. مواد خام مورد استفاده جهت تولید بیواتانول به سه دسته کلی؛ قندهای ساده، مواد نشاسته ای و مواد لیگنوسلولزی تقسیم می شوند. زیگومایست ها از جمله ی میکروارگانیسم هایی هستند که قادر به تولید متابولیت های مختلف هم چون اتانول و گلیسرول می باشند. هم چنین زیست توده این قارچ ها منبع مناسبی برای تولید کیتوزان می باشد. در این تحقیق، قابلیت رشد و تولید اتانول سه سویه از قارچ های خانواده زیگومایست ها بر روی محیط های کشت حاوی ساکاروز بررسی شده است. اسپور قارچ های رایزوپوس اورایزه، موکور همیلیس و موکور ایندیکوس به محیط مایعی شامل ساکاروز به عنوان منبع انرژی و کربن منتقل شدند و روند رشد قارچ در دمای °c32 و 5.5=ph به مدت 48 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. غلظت ساکاروز در ابتدای محیط های کشت 50 (گرم/ لیتر) بود، که این میزان در پایان آزمایش برای قارچ رایزوپوس اورایزه به حدود 16 (گرم/ لیتر)، برای موکور همیلیس به حدود 19 (گرم/ لیتر) و برای قارچ موکور ایندیکوس به حدود 21.5 (گرم/ لیتر) رسید، که می توان نتیجه گرفت که هر سه سویه قارچ های زیگومایست بیش از نصف ساکاروز اولیه را مصرف کردند. توانایی قارچهای مذکور جهت تولید اتانول تحت شرایط هوازی و با استفاده از سه محیط کشت مختلف از هر سه سویه قارچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت اتانول بین 2.7- 0.3 (گرم/ لیتر) بود و رایزوپوس اورایزه بیشتر از سایر سویه ها اتانول تولید کرد. بازده اتانول تولیدی در حدود 0.08- 0.01 (گرم/ گرم ساکاروز مصرف شده) و بازده زیست توده تولیدی بین 0.21- 0.01 (گرم/ گرم ساکاروز مصرف شده) در محیط کشتهای مختلف بود. هم چنین میزان فسفات و پروتئین موجود در زیست توده تولید شده اندازه گیری و مشخص شد که زیست توده خشک این سویه ها شامل 41-2% فسفات و 47-20% پروتئین می باشد. در ضمن این بازده ها با مقادیر گزارش شده مربوط به محیط کشت های حاوی گلوکز قابل مقایسه است. علی رقم توانایی ها و مزایای فراوان تولید قارچ بر پایه ساکاروز که از جمله آن ها زیست توده با ارزش بالا می باشد و با وجود اینکه میزان ساکاروز مصرفی قابل توجه است، ولی این قارچ ها راندمان بالایی در تولید اتانول با استفاده از ساکاروز ندارند. لازم به ذکر است که در پژوهش های گذشته عنوان شده است که این گونه از قارچ ها قادر به مصرف ساکاروز نمی باشند ولی در این تحقیق بررسی شد که قارچ ها، ساکاروز را نیز به خوبی مصرف می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها