• مقایسه اثر درمانی ماتریسکتومی با فنول 88% و الکتروکواگولاسیون در بیماری ناخن فرورفته

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 438
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: بیماری فرو رفتن ناخن به علت گوشه کردن صفحه ناخن در نسج نرم اطراف ناخن ایجاد می شود. به علت شیوع بالای بیماری و نیز عود بالای آن بعد از درمان های معمول،  روش درمانی ماتریسکتومی با فنول 88% با الکترو کواگولاسیون مورد مقایسه قرار گرفت.

  روش کار: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی انجام شده و در آن 30 بیمار مبتلا به بیماری ناخن فرو رفته دو طرفه که به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل از ابان سال 1384 لغایت شهریور 1385 مراجعه کرده بودند تحت درمان قرار گرفتند. در هر بیمار در یک طرف در گیری ما تریسکتو می با فنول و در طرف دیگر الکترو کوا گو لا سیون اعمال شد. روش گرد آوری اطلاعات با تهیه پرسشنامه و سپس پی گیری بیماران به مدت 6 ماه بود. داده ها بعد از جمع آوری وارد کامپیوتر شده و در نرم افزار آماری  spssبا استفاده از روش آمار توصیفی و تحلیلی در قالب جداول و نمودار و آزمون کای دو و فیشر آنالیز شدند.

  یافته ها: میانگین سنی بیماران 5.40± 24.56 سال بود. نسبت زن به مرد 3 به 2 بود و محل ناخن درگیر در تمام بیماران انگشت شست پا بود. بیشترین تعداد بیماران سطح تحصیلی ابتدایی (33.3%) داشتند. در موقع مراجعه 18 نفر عفونت ثانوی (60%)، 8 نفر آبسه (26.7%)، 13 نفر بافت گرانولاسیون (43.3%) در محل درگیری داشتند. انیکومایکوزیس در هیچ بیماری مشاهده نشد. زمان بهبودی در فنول 2تا 4 هفته بود و عود و عارضه در فنول مشاهده نشد. از نظر زمان بهبودی بین دو روش درمانی فقط در دو هفته دوم تفاوت آماری معنی دار بود (0.001(p=.  ولی از نظر عود و عارضه تفاوت آماری معنی دار نبود.

  نتیجه گیری: روش ماتریسکتومی با فنول 88% نسبت به الکتروکواگولاسیون کاهش زمان بهبودی را دارد و برای درمان بیماران ارجح تر از الکتروکوتر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها