• ارزیابی اثر تزریق محیطی کورتیکوسترون بر درد حاد در موش سوری: احتمال اثر متقابل با سیستم نیتریک اسید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 408
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: مطالعات قبلی پیشنهاد نموده اند که گلوکوکورتیکوئیدها اثرات تعدیلی بر درد حاد دارند و احتمالاً یکی از عوامل مداخله گر در این اثر، نیتریک اکساید می باشد. هدف این مطالعه، تعیین اثرات متقابل سیستم نیتریک اکساید و کورتیکوسترون بر درد حاد در موش سوری در مدل های hot plate (hp) و tail flick (tf) بود.

  مواد و روش ها:در این پژوهش تجربی که در سال 1387 در مرکز تحقیقات فیزیولوژی سمنان انجام شد، از 140 سر موش سوری نر آلبینو با میانگین وزن 30-25 گرم استفاده گردید. برای ارزیابی درد از آزمون های hp,tf استفاده شد. l-nitroarginine methyl ester (10 میلی گرم بر کیلوگرم) به عنوان مهارگر تولید نیتریک اکساید، l-arginine (20 میلی گرم بر کیلوگرم) به عنوان پیش ساز نیتریک اکساید، سالین (6 میلی لیتر بر کیلوگرم) 60 دقیقه قبل از ارزیابی درد، کورتیکوسترون (1 و 3 میلی گرم بر کیلوگرم) و یا حامل آن (پروپیل گلیکول+ سالین در حجم 6 میلی لیتر بر کیلوگرم) 30 دقیقه قبل از ارزیابی درد، به طور داخل صفاقی تزریق شدند. داده ها با کمک آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه و آزمون توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها: نتایج نشان دادند کورتیکوسترون به طور معنی داری موجب اثرات ضد دردی (0.001(p< و تزریق la قبل از کورتیکوسترون به طور معنی داری موجب مهار اثرات ضد دردی آن می شود (0.05p<)، در حالی که تزریق l-name تاثیر معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری: یافته های فوق نشان می دهند کورتیکوسترون ضد دردی داشته و بخشی از اثرات ضد دردی آن احتمالاً از طریق تعدیل فعالیت سیستم نیتریک اکساید انجام می شود و افزایش تولید نیتریک اکساید، این اثر را مهار می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم