• بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های زنجان با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 458
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: در کشور ما علی رغم تمایل به شرکت در برنامه های ورزشی، نقش ورزش در گذران اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان بسیار کم است. از این رو، هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های شهر زنجان با تاکید بر ورزش و فعالیت های جسمانی بوده است.

  مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مقطعی و جامعه آماری شامل 6284 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه های زنجان (علوم پزشکی، آزاد و ملی زنجان) بود که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد 384 نمونه از آن ها به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده گردید که پایایی به روش آلفای کرونباخ (0.79=ra) تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی (میانگین، فراوانی و ضریب همبستگی) و استنباطی (آزمون ناپارامتریک کروسکال- والیس) استفاده شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد که در میان فعالیت های اوقات فراغت، شنیدن موسیقی، تماشای تلویزیون و هم صبحتی با دوستان به ترتیب در اولویت های اول تاسوم و پرداختن به ورزش در اولویت دهم قرار داشت. امادر زمینه میزان علاقه دانشجویان، ورزش جایگاه سوم راداشت. از سوی دیگر، بررسی روابط بین متغیرها نشان داد که بین نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان سه دانشگاه در فعالیت های مذهبی، دیدار اقوام، تمرین ساز و آواز، تماشای ویدئو، قدم زدن و گردش کردن، هم صحبتی با دوستان، سیاحت و زیارت تفاوت معنی داری وجود دارد (0.05p<).

  نتیجه گیری: فعالیت های غیر حرکتی مانند تماشای تلویزیون و ... سهم عمده ای از ساعات فراغت دانشجویان را به خود اختصاص داده و ورزش در فعالیت های فراغتی جاری آن ها جایگاه در خور توجهی نداشت. از سوی دیگر، تفاوت در نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان در دانشگاه ها را می توان به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و علایق دانشجویان و هم چنین تفاوت امکانات و برنامه های اوقات فراغت دانشگاه ها نسبت داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها