• بررسی تاثیر پرتوهای گامای کبالت- 60 بر میزان جوانه زنی بذر گندم triticum aestivum

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 558
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: تحقیقات نشان می دهد که تاثیر پرتوهای گاما با دز پایین با تاثیر آن در دزهای بالا متفاوت است. در این پژوهش هدف به دست آوردن میزان دز لازم برای به حداکثر رساندن سرعت جوانه زنی بذر گندم (triticum aestivum) از رقم اروند (رقم برتر در منطقه شمال غرب ایران) می باشد.

  مواد و روش ها: بدین منظور 5355 عدد بذر که از نظر فنوتیپ مشابه هم بودند تهیه و با استفاده از دستگاه پرتودرمانی کبالت -60 بیمارستان امام خمینی تبریز در شش گروه (یک گروه شاهد و پنج گروه دز روزانه صفر، 100، 250، 500 و 750 سانتی گری) به مدت 9 روز تحت تابش پرتو قرار داده و هر روز از هر گروه تعداد 75 بذر داخل پتری دیش استریل کشت داده شدند.

  یافته ها: نتایج حاصل از شمارش روزانه بذرهای جوانه زده نشان داد که میزان سرعت جوانه زنی برای دز 500 سانتی گری در چهار روز بیش ترین مقدار را دارد که این میزان دز در شرایط نامساعد محیطی و استفاده بهتر از فصل رویشی در مناطقی که فصل رویش محدود است مناسب می باشد.

  نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده برای سایر فاکتورهای جوانه زنی نظیر طول ریشه، طول کلئوپتیل و ... و به خاطر هزینه ربودن تابش با پرتوهای گاما و به علت ناچیز بودن اختلاف مابین فاکتورهای جوانه زنی به نظر می رسد که استفاده از دز تابش 250 سانتی گری بر دقیقه به مدت 4 روز از نظر اقتصادی با صرفه باشد. هم چنین از روز هفتم به بعد برای کلیه دزها یک کاهش معنی دار در تعداد بذرهای جوانه زده به دست آمد که تاثیرات مخرب پرتودر میزان جوانه زنی بذر را نشان می دهد. امید است با انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه بتوانیم در راستای افزایش محصول گندم گام های موثری برداریم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها