• بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سبک های مقابله ای در بیماران سرطانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/14
  • تعداد بازدید: 441
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: برخورداری از باورهای دینی و مذهبی نقش مهمی در کاهش اختلالات جسمی وروانی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ جهت گیری مذهبی و سبک های مقابله ای در بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شهرستان یزد انجام شده است .

  روش: بدین منظور، حجم 77 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت، پرسش نامه مقابله با موقعیت های تنیدگی زا از اندلر و پارکر استفاده شده است.

  یافته ها: داده ها با شاخص های آماری و رگرسیون تحلیل شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی و سبک مقابله مسئله محور، رابطه وجود دارد .

  نتیجه گیری: بین جهت گیری مذهبی و سبک مقابله ای مسئله مدار رابطه وجود دارد و بیمارانی که نمرات جهت گیری مذهبی آن ها بالاتر بود در مقابله با بیماری سرطان، بیشتر از سبک مقابله ای مسئله مدار استفاده کرده بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها