• بررسی تاثیر الگوی های یادگیری فعال بر یادگیری و خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس بخوانیم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/27
  • تعداد بازدید: 563
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاظر بررسی تاثیر الگوی طراحی انگیزشی کلر بر یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس فارسی خوانداری است. از روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان پسر پایه ی ششم شهرستان لردگان در سال تحصیلی 96-1395 بود و بطور خوشه ای چند مرحله ای تعداد دو کلاس 28 نفره (گروه آزمایش) و 29 نفره (گروه گواه) از منطقه خانمیرزا انتخاب شد. گروه آزمایش با روش الگوی طراحی انگیزشی کلر و گروه کنترل با روش سنتی آموزش داده شدند. بمنظور سنجش آزمودنی ها، آزمون های محقق ساخته یادگیری و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و باتینگ مورد استفاده قرار گرفت. تعیین روایی آزمون یادگیری توسط اساتید راهنما و مشاور و سه نفر از معلمان پایه ششم صورت گرفت، روایی پرسشنامه خودکارآمدی نیز توسط اساتید راهنما و مشاور و صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت. ضریب پایایی آزمون یادگیری با استفاده از روش دو نیمه کردن 0.86 ضریب پایایی پرسشنامه خودکار آمدی تحصیلی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.74 بدست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد و توسط نرم افزار spss 20 مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج بدست آمده در سطح معنا داری 95 درصد نشان داد که میزان یادگیری و خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزانی که با الگوی طراحی انگیزشی کلر آموزش دیده اند بطور معناداری بیش از دانش آموزانی است که به روش سنتی آموزش دیده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها