• اثر رژیم غذایی حاو ی اسید اسکوربیک بر ترمیم زخم در موش صحرایی سالم و دیابتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/06/01
  • تعداد بازدید: 369
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: بر اساس مطالعات انجام شده، افزایش رادیکال های آزاد اکسیژن در دیابت شیرین همراه با اختلال در ترمیم زخم است و از سوی دیگر ویتامین  cیک ترکیب آنتی اکسیدان است. در این مطالعه اثر مصر ف اسید اسکوربیک در ترمیم زخم موش های صحرایی دیابتی بررسی و نتیجه با حیوان های سالم مقایسه شد.

  روش کار: این مطالعه تجربی به صورت یک سو کور روی 80 سر مو ش صحرایی نر بالغ انجام شد. همه موش ها به طور تصادفی به 8 گروه 10 تایی تقسیم شدند. دیابت تجربی در چهار گروه از موش ها با تزریق زیر جلدی mg/kg50 استرپتوزوتوسین ایجاد شد. گروه (i) که دیابتی شده ولی آب آشامیدنی آنها معمولی بود. گروه (ii) «گروه پروفیلاکسی دیابتی» فقط یک ماه قبل از القاء دیابت، آب مصرفی آن ها حاوی mg/lit 250 اسیداسکوربیک بود. گروه (iii)، گروه درمان دیابتی، یک ماه بعد از القاء دیابت، غلظت اسیداسکوربیک فوق را دریافت کردند. با چهار گروه سالم (گروه های v تا v iii) نیز مانند چهار گروه دیابتی (گروه های i تا iv) رفتار شد. هشت هفته بعد از القاء دیابت و پس از بیهوشی موش ها، زخمی به مساحت cm23 در پشت همه حیوان ها ایجاد شد، میانگین سطح زخم و درصد بهبودی آن و هم چنین مدت زمان لازم برای بهبودی کامل زخم بررسی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری آنالیز واریانس و t-test استفاده شد و سطح معنی دار 0.05p< در نظر گرفته شد.

  نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین سطح زخم از روز سوم به بعد در حیوان های سالم کمتر از حیوان های دیابتی است و در روزهای هفتم تا پانزدهم این اختلاف معنی دار (0.001 (p< می باشد. درصد بهبودی زخم در همه روزهای بعد از جراحت درحیوان های سالم بیشتر از حیوان های دیابتی مشاهده شد. به علاو ه درصد بهبودی زخم در گروه (i) در مقایسه با گروه های (iv) و (iii) در همه روزها ی بعد از عمل بیشتر بود. مدت زمان لازم برای بهبودی کامل زخم در موش های دیابتی و سالم به ترتیب گروه های v>vii>viii>vi, iii>iv>ii>1 بود.

  بحث : مصر ف اسیداسکوربیک در حیوان با دیابت مزمن بعد از القاء دیابت و نیز به صورت ترکیبی ترمیم زخم را مختل می کند و این در حالی است که مصر ف اسیداسکوربیک با همین غلظت در حیوان سالم باعث بهبود زخم می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها