• خصوصیات شخصیتی و بیماری های عروق کرونر قلب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/06/01
  • تعداد بازدید: 339
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: از دهه 1950 به بعد به ارتباط بین خصوصیات شخصیتی و بیماری های عروق کرونر قلب توجه بیشتری شده است. تحقیقات بسیاری نشان داده اند که برخی از عوامل شخصیتی می توانند پیش بینی کننده خطر بالاتری برای بروز این بیماری ها باشند. این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات شخصیتی بیماران قلبی و عروقی انجام شده است.

  روش کار: در این مطالعه توصیفی، به 129 نفر از بیمارانی که با تشخیص انفارکتوس میوکارد یا آنژین صدری در بخش قلب و  ccuبیمارستان شهید محمدی بندرعباس در فاصله زمانی 3ماه بستری شده بودند به عنوان نمونه در دسترس پرسشنامه شخصیتی استاندارد آیزنک ارائه گردید. به طور همزمان به 52 نفر از همراهان بیماران که بر اساس شرح حال بالینی، سابقه هیچ گونه بیماری قلبی، چربی خون و فشار خون نداشتند، به طور تصادفی، به عنوان گروه شاهد پرسشنامه فوق ارائه شد. یافته های بدست آمده با استفاده از نرم افزار epi 5 و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج: در مقیاس e (برونگرایی – درونگرایی)، بین دو گروه بیمار و شاهد تفاوت معنی داری مشاهده شد (0.05(p<. در مقیاس n نیز (ثبات هیجانی، نوروتیک بودن) بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد (به ترتیب: 0.001p<، 0.025(p<.

  نتیجه گیری: در پیشگیری و درمان اختلالات عروق کرونر قلب، توجه به خصوصیات شخصیتی و رفتاری بیمار ضروری به تظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها