• مطابقت اصول و نظام مدیریت کیفیت بر اساس اطلاعات میدانی و مستندات بیمارستان دکتر غرضی اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/06/01
  • تعداد بازدید: 492
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: به کارگیری اصول مدیریت کیفیت به عنوان یک فلسفه و اصول رهبری با ارائه راهکارهای مناسب و تلفیق نگرش فرایند مدار به سمت بهبود کیفیت اقدام به استقرار این نظام نمود. نظام مدیریت کیفیت سال 1380 در بیمارستان مستقر و در آبانماه 1381 موفق به دریافت گواهی iso 9001:2000 شد. هدف از این مطالعه مقایسه اصول مدیریت کیفیت با نظام مدیریت کیفیت استقرار یافته در بیمارستان دکتر غرضی اصفهان بود.

   روش بررسی: این مطالعه توصیفی و مقطعی بود که در سال 1385 انجام گرفت. حدود شمول این مطالعه مربوط به کلیه بخش های بیمارستان است که در نظام نامه جزو دامنه استقرار مدیریت کیفیت محسوب شده است. ابزار گردآوری داده ها چک لیست و پرسشنامه بود. در تدوین چک لیست ها از اصول و استانداردهای مدیریت کیفیت و در تهیه پرسشنامه رضایت مندی بیماران از پرسشنامه های استاندارد وزارت بهداشت و دانشگاه استفاده شد. حداقل حجم نمونه لازم بر اساس مطالعه اولیه 452 بیمار برآورد گردید که جهت اطمینان بیشتر با 500 بیمار مصاحبه گردید. داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: این مطالعه تطبیقی نشان داد که آنچه با الگوگیری از سازمان استاندارد بین المللی سری 9000 در نظام مدیریت کیفیت بیمارستان دکتر غرضی اصفهان پیاده سازی شده با اصول هشتگانه مدیریت کیفیت منطبق و هم سومی باشد.

   نتیجه گیری: استقرار مدل های کیفیت در سازمان ها برای تعالی سازمان ها ضروری است ولی باید توجه داشته باشیم که فلسفه و هدف از استقرار آن چیست. در این میان نارسایی مهم نهادینه نشدن عناصر نظام مدیریت کیفیت در نظام مدیریت بیمارستان و تمرکز بیش از حد فعالیت های مربوط به آن در دفتر بهبود کیفیت که مانع فراگیر شدن نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان است، به عنوان مهم ترین نارسایی های موجود شناخته شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها