• رابطه هموار سازی سود شرکت ها و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در برابر خطر ریزش قیمت سهام با ارزیابی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/30
  • تعداد بازدید: 761
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این پژوهش بررسی رابطه هموار سازی سود و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در برابر خطر ریزش قیمت سهام با ارزیابی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. به لحاظ طرح پژوهش از نوع پس رویدادی می باشد. به عبارت دیگر از نظر مقیاس اندازه گیری کمی و از نظر کنترل متغیرها توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ی آماری در دوره زمانی 1389 تا 1392 جهت بررسی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و اطلاعات سایت سازمان بورس، نرم افزارهای ره آورد نوین، تدبیر پرداز استفاده شده است. متغیرهای وابسته خطر ریزش قیمت سهام، مسولیت اجتماعی و متغیر مستقل هموارسازی سود است. آزمونهای مورد استفاده در تحقیق شامل آزمون دیکی فولر، vif، جارک برا، دوربین واتسون، آزمون فیشر و غیره می باشد. در این پژوهش آزمون فرضیات با استفاده از روش پیرسون صورت گرفته است. سپس تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم افزار ای وی یوز 7 به روش سری زمانی انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد بین هموارسازی سود و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در خطر ریزش قیمت سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. در شرکت های تحلیلگر بیشتر و مالکیت نهادی این رابطه ضعیف بوده و در شرکت ها با اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیشتر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها