همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثر مکمل غذایی جلبک کلرلا chlorella vulgaris بر عملکرد رشد، تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی کفال خاکستری (mugil cephalus linnaeus 1785)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/29
  • تعداد بازدید: 978
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر جلبک کلرلا (chlorella vulgaris) بر شاخص های رشد (وزن نهایی، طول نهایی، افزایش وزن به دست آمده، میزان رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و شاخص کبدی)، تغذیه (ضریب تبدیل غذایی، میزان غذای دریافتی، راندمان مصرف پروتئین، راندمان مصرف چربی)، ترکیب شیمیایی (میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر) ماهی کفال خاکستری به مدت 60 روز صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 120 قطعه ماهی کفال ماهی با میانگین وزنی 2.01±14.95 گرم در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 10 قطعه در هر تکرار) مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمار شاهد (بدون پودر جلبک) و تیمارهای آزمایشی 2، 3 و 4 به ترتیب دارای 5، 10 و 15 گرم بر کیلوگرم پودر جلبک در غذا بودند. در پایان آزمایش، بالاترین طول نهایی 0.10 ±11.08 سانتی متر، میزان افزایش وزن به دست آمده 12.39±216.85 گرم، میزان رشد روزانه 0.18±6.53 درصد، نرخ رشد ویژه 0.07± 0.90، کم ترین میزان غذای دریافتی 0.03± 0.09 درصد، بالاترین راندمان مصرف پروتئین 0.24±4.37 درصد و بالاترین راندمان مصرف چربی 0.09±1.23 درصد در تیمار حاوی 5 گرم بر کیلوگرم پودر جلبک مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی داری بود (0.05(p<. بیش ترین میزان پروتئین خام و رطوبت در تیمار حاوی 10 گرم جلبک بر کیلوگرم غذا مشاهده شد. در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق افزودن 5 گرم بر کیلوگرم پودر جلبک کلرلا به جیره غذایی ماهی کفال خاکستری به منظور بهبود شاخص های رشد (میزان غذای دریافتی، میزان رشد روزانه) و کیفیت لاشه در این ماهی پیشنهاد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها