اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد act برسبک مقابله ای در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/01
  • تعداد بازدید: 655
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) بر سبک مقابله ای در زنان مبتلا به ms شهر ساری صورت گرفته است. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به ام اس شهر ساری است. از این میان 18 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.

  مواد و روش: ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس (wocq) بود. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون آماری کوواریانس بررسی شد.

  یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که در بعد سبک مقابله ای، در مورد نمرات پس آزمون ارزیابی مجدد مثبت اثر معنی دار عامل بین آزمودنی های دو گروه وجود داشت در دوره پیگیری نیز تفاوت معنی دار در زمینه خودکنترلی، طلب حمایت اجتماعی و ارزیابی مجدد مثبت تفاوت معنی دار نشان دادند.

  نتایج: نتایج بدست آمده حاکی از اثربخش بودن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک مقابله ای در زنان مبتلا به ms بوده است و این نتایج میتواند نوید بخش تحولی نو در مداخلات بالینی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها