اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه ی معنای زندگی در مادران کودکانی با اختلال طیف اوتیسم و عادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/01
  • تعداد بازدید: 481
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی معنای زندگی بین مادران کودکان با اختلال طیف اوتیسم و مادران کودکان عادی صورت گرفته بود. روش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای و نمونه ی مورد مطالعه شامل 60 نفر از مادران این کودکان بود که با روش نمونه گیری دردسترس از بین تمامی مادران کودکان 7 تا 11 ساله مبتلا به اوتیسم و عادی در شهر اصفهان درسال 1395 انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه ی معنای زندگی گرامباف استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبات داده ای پژوهش نشان داد که معنای زندگی در مادران این دوگروه تفاوت معناداری وجود دارد (0.05(p<. به این صورت که معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم کمتراز مادران کودکان عادی بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها