• بررسی تأثیر ویژگی های شرکت برکیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 528
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های شرکت (بحران مالی، استراتژی تجاری، ساختار مالکیت و ویژگی حسابرس) برکیفیت سود شرکت ها می باشد. نتایج حاصل ازاین تحقیق که از 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1393 صورت گرفته است، نشان می دهد که بین بحران مالی و کیفیت سود شرکت ها رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. هم چنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته درارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش این نتیجه بدست آمدکه بین استراتژی تجاری و کیفیت سود شرکت ها رابطه معنی دار وجود ندارد. باتوجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته شده در ارتباط با تأیید فرضیه های سوم و چهارم این نتیجه بدست آمد که بین ساختار مالکیت و کیفیت سود ارتباط معنی دار مثبت وجود دارد. هم چنین بین ویژگی های حسابرس و کیفیت سود شرکت ها ارتباط معنی داری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها