• مدیریت نیروی تخصصی در انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت پتروشیمی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید مدنی تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 303
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیشرفت و توسعه هر کشوری بستگی به تعامل صحیح دو بخش مهم صنعت و دانشگاه دارد. در واقع، یکی از پر ارزش ترین منابعی که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، دانشگاه است. ارتقای تکنولوژی بر نوعی زمینه سازی در جامعه متکی است برای اجرای این طرح از روش بررسی کیفی بهره گرفته شده است، هم چنین جامعه آماری جمعاً تعداد 200 نفر از اساتید و دانش آموختگان رشته های مربوط به فناوری و صنعت دانشگاه شهید مدنی تبریز می باشد که حجم نمونه آماری 1311 با استفاده از جدول مورگان از فرمول اصلی کوکران بدست آمده که بین آنان پرسش نامه ای از نوع استاندارد توزیع شد و در نهایت پس از تکمیل پرسشنامه جهت استخراج داده های آن از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق برای تعیین اعتبار پرسش نامه ها از تکنیک آماری آلفای کرونباخ استفاده می شود. مقدار آلفای کرونباخ پرسش نامه مورد استفاده در این تحقیق که به کمک نرم افزار spss محاسبه شده است 78% است. تحقیق حاضر به منظور شناخت نیازمندی های اطلاعات به مطالعه ادبیات در خصوص انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت پرداخته و پس از جمع آوری اطلاعات و ثبت آن، اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات نموده است. اولین نکته ای که از نتایج این پژوهش به چشم می خورد، حلقه مفقوده و ارتباط دهنده ای در میان دانشگاه و صنعت می باشد. این موضوع به بیش از بیش توجه به دانشگاه کارآفرین را مدنظر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها