• بررسی عوامل موثر برنگهداری منابع انسانی در شرکت های قطعه ساز استان آذربایجان شرقی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 305
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگهداری منابع انسانی در شرکت های تولیدی خصوصی قطعه ساز استان آذربایجان شرقی می باشد. یکی از اصلی ترین وظایفی که همواره بر دوش مدیریت منابع انسانی سازمان ها سنگینی می کند، حفظ و نگهداری بهینه نیروی انسانی است. لکن این مقاله موضوع را از زاویه دیگری مورد بررسی قرار می دهد و آن این که دلایل آن دسته از پرسنلی که در سازمان مانده اند چیست و آیا این دلایل مطلوب است یا خیر. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه کارکنان شرکت های تولیدی خصوصی قطعه ساز استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول گرجسی و مورگان 357 نفر می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. در این تحقیق براى جمع آورى داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که برای تعیین روایی ابزار از روایی محتوایی با استفاده از نظرات اساتید راهنما استفاده شده است. برای آزمون پایایی پرسشنامه و محاسبه قابلیت بدست آمد. با بررسی میانگین های نتایج حاصله از از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد 0.94 بدست آمد. در تجزیه و تحلیل آماری، شکاف زیادی میان عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی شرکت های قطعه ساز استان آذربایجان شرقی وجود ندارد. نتایج حاصل نشان می دهد که عوامل انگیزشی، زیستی و رشد در حفظ و نگهداری منابع انسانی تأثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها