• تحلیل نقش بازاریابی رابطه مند بر هویت برند باشگاه های ورزشی استان یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 579
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از پژوهش حاضر تحلیل نقش بازاریابی رابطه مند بر هویت برند باشگاه های ورزشی استان یزد بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی استان و شهرستان های تابعه یزد بود که با استناد به اداره کل ورزش و جوانان استان یزد به ترتیب برابر با 227 و 126 نفر بود که تعداد کل جامعه آماری پژوهش حاضر برابر با 403 نفر بود. حجم نمونه آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان 197 نفر برآورد شد. این پژوهش از نوع همبستگی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد بازاریابی رابطه مند و پرسشنامه استاندارد هویت برند استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت؛ هم چنین پایایی پرسشنامه ها به ترتیب معادل 0.82 و 0.87 به وسیله آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری را میان بازاریابی رابطه مند با هویت برند باشگاه های ورزشی استان یزد وجود داشت (0.54=r، 0.05p≤). هم چنین نتایج نشان داد میزان بازاریابی رابطه مند بر هویت برند (0.34=β، 0.05p≤) در باشگاه های ورزشی استان یزد نقش معناداری داشت. لذا توجه به ابعاد بازاریابی رابطه مند و به کارگیری آن و پیشنهادهای ارائه شده در این پژوهش می تواند؛ جهت توسعه هویت برند باشگاه های ورزشی استان یزد مفید باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها