• نقش مدارس بدون کیف در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 5 اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/29
  • تعداد بازدید: 1568
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این پژوهش بررسی نقش مدارس بدون کیف در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناحیه 5 شهر اصفهان می باشد. با توجه به موضوع پژوهش، پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع گروه آزمایشی با گروه کنترل است. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بوده، به این صورت که از میان مدارس ابتدایی ناحیه 5 اصفهان مدرسه بدون کیف بهار آزادی و یک مدرسه دولتی که آمادگی همکاری را داشتند انتخاب و دو کلاس چهارم ابتدایی از هر مدرسه شامل هر کلاس 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) می باشد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ برابر 0.834 تایید شد برای تجزیه و تحلیل داده ها در بین گروه ها برای مقایسه دو گروه از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد اثر بخشی مدارس بدون کیف نسبت به مدارس عادی بر عملکرد تحصیلی و ابعاد آن شامل (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش) بیش تر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها