همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • شناسایی رابطه مقادیر سرمایه گذاری شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با جریان نقد عملیاتی آن ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/08
  • تعداد بازدید: 391
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در پژوهش حاضر هدف محقق شناسایی رابطه مقادیر سرمایه گذاری شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با جریان نقد عملیاتی آن ها بود. در راستای آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر اینکه "ارتباط مستقیم و معنادار بین مقادیر سرمایه گذاری و جریان نقد عملیاتی شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است"، از یک مدل استفاده شد. در مدل مذکور، از یک متغیر مستقل "جریان نقد عملیاتی به ارزش بازار"، سه متغیر کنترلی "رشد فروش"، "موجودی نقد به ارزش بازار" و "اهرم مالی به ارزش بازار"، یک متغیر وابسته "سرمایه گذازی به ارزش بازار" و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. روش تحقیق بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است، زیرا رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هم چنین از لحاظ هدف، از نوع تحقیق کاربردی است و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. جامعه آماری این تحقیق، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 بود. نتایج بررسی هانشان داد که ارتباط مستقیم و معنادار بین مقادیر سرمایه گذاری و جریان نقد عملیاتی شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است. بنابر نتایج مطالعه حاضر مبنی بر این که ارتباط مستقیم و معنادار بین مقادیر سرمایه گذاری و جریان نقد عملیاتی شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است، به سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود که افزایش جریان نقد عملیاتی شرکت را به عنوان معیاری برای افزایش سرمایه گذاری توسط آن شرکت در نظر داشته باشند. توضیح این که افزایش سرمایه گذاری شرکت در کنار افزایش احتمال رشد آتی شرکت، می تواند مشکل سرمایه گذاری اضافی و مصرف نا به جای منابع را موجب شود که به این ترتیب، مستلزم توجه بیش تر سرمایه گذاران به امور کنترلی در شرکت های مذکور می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها