• بررسی عوامل موثر بر زندگی مجردی و تفرد گرایی دربین جوانان 25-45 ساله تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/21
  • تعداد بازدید: 927
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

   

  هدف کلی از انجام پژوهش حاضر بررسی بررسی عوامل موثر بر زندگی مجردی دربین جوانان 25-45 ساله تهران می باشد.

  روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی و از نظر روش انجام کار پیمایشی و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است کلیه جوانان 25 الی 45 سال در تهران می باشد. با توجه به این که تعداد جامعه مورد نظر محدود می باشد با استفاده از جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه 385 نفر تعیین شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. و در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیات از نرم افزار spss استفاده شد.

  یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش حاضر مبین آن است که شبکه های اجتماعی، محدودیت های ضداستقلال طلبانه، سخت الوصول بودن شرایط ازدواج، سبک تربیتی والدین، عدم مسئولیت پذیری، شکاف نسلی بر زندگی مجردی جوانان تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها