همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر کاربرد بیوچار در بهبود برخی ویژگی های خاک و رشد گیاه دارویی سیاه دانه (nigella sativa l.) در شرایط تنش آبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 735
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  حاصل خیزی خاک و تغذیه گیاه با توجه به اصول کشاورزی اکولوژیک نقش مهمی در بهبود رشد گیاهان دارویی دارد. بیوچار به عنوان یک ماده آلی نقش مهمی در بهبود ویژگی های خاک و رشد گیاهان دارد. به منظور بررسی تاثیر بیوچار بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و رشد گیاه دارویی سیاهدانه (.nigella sativa l)، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح 100 درصد (i1)، 70 درصد (i2) و 40 درصد (i3) نیاز آبی و کرت های فرعی شامل فاکتور بیوچار در سه سطح، بدون بیوچار (b1)، تن در هکتار بیوچار (b2) و 20 تن در هکتار بیوچار (b3)؛ و کود شیمیایی در دو سطح شامل بدون مصرف کود (f1) و مصرف کود شیمیایی (f2) بود. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد بیوچار در خاک بر اسیدیته خاک موثر نبود ولی هدایت الکتریکی و درصد اشباع خاک تحت تاثیر بیوچار قرار گرفت. کاربرد 20 تن در هکتار بیوچار در مقایسه با 10 تن در هکتار بیوچار تاثیر بیش تری بر این خصوصیات خاک داشت. وزن خشک اندام های هوایی سیاه دانه نیز در تیمارهای حاوی بیوچار به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود. اثر متقابل بیوچار و آبیاری نشان داد که وزن خشک اندام های هوایی در تیمارهای i1b3 (100 درصد نیاز آبی + 20 تن در هکتار بیوچار) i2b2 (70 درصد نیاز آبی + 10 تن در هکتار بیوچار) بیش تر از سایر تیمارها بود. نتایج به دست آمده نشان داد که بیوچار با بهبود ویژگی های خاک و افزایش نگهداری آب در افزایش رشد گیاه سیاه دانه موثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها