اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • استفاده از صفات فیزیولوژیک برای ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروهبندی لاین های جو تحت شرایط دیم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 365
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های مختلف جو از لحاظ صفات اندازه گیری شده فیزیولوژیکی، 18 ژنوتیپ جو در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی گچساران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار ارزیابی گردیدند. 12 صفت فیزیولوژیک پایداری سبزینگی برگ پرچم، میزان آب تلف شده، درصد ماده خشک، وزن تر اولیه، وزن تورژسانس، وزن خشک، محتوای نسبی آب در برگ، دمای کانوپی (ct) و محتوای کلروفیل spad)) (در دو تاریخ) و عملکرد کوانتومی برگ پرچم (fv/fm) در شرایط مزرعه ای یادداشت برداری گردید. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نظیر صفات پایداری سبزینگی برگ پرچم، میزان آب تلف شده، درصد ماده خشک، محتوای نسبی آب در برگ، محتوای کلروفیل و عملکرد کوانتومی برگ پرچم اختلاف معنی دار آماری در سطح احتمال یک درصد نشان داد. با اینحال دمای کانوپی بین ژنوتیپ های مختلف تفاوت معنی دار نشان نداد. برای گروه بندی ژنوتیپ های مورد مطالعه از روش ward در تجزیه خوشه ای بر اساس میانگین استاندارد شده کلیه صفات استفاده شد. با انجام تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها در سه گروه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در میان ژنوتیپ های مورد بررسی، لاین شماره 3 با داشتن عملکرد بالا، محتوای نسبی آب برگ بالا و نیز سایر ویژگی ها در حد واسط ژنوتیپ ها می تواند پس از گذراندن سایر مراحل از قبیل آزمایشات ناحیه ای عملکرد به عنوان رقم در شرایط اقلیم نیمه گرمسیر دیم کشور مد نظر قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم