• بررسی نقش تعدیل گر خودتاب آوری در رابطه بین سرسختی روان شناختی و سلامت معنوی کارکنان سازمان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 440
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده خودتاب آوری در رابطه بین سرسختی روان شناختی و سلامت معنوی کارکنان سازمان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در سال 1396 انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان سازمان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق به تعداد 201 نفر می باشد. از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 104 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه می باشد. سرسختی روان شناختی توسط پرسش نامه بارتون (2004)که شامل 3 بعد مبارزه جویی،تعهد و کنترل سنجیده شد. سلامت معنوی توسط پرسشنامه پالوتزین و الیسون (2002) با 2بعد سلامت مذهبی و سلامت وجودی است و هم چنین خودتاب آوری توسط پرسشنامه کانر و دیویدسون (2003) در 5 بعد شایستگی، اعتماد به غرایز شخصی، پذیرش مثبت تغییر،کنترل و معنویت اندازه گیری شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها، پرسشنامه ها جهت اظهار نظر در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور و افراد خبره و مطلع در امر مسائل تحقیق قرار گرفته و روایی آن مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0.629، 0.844 و 0.886 به دست آمد که می توان گفت ابزار از پایایی مناسب برخوردار است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. ابتدا جهت تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی نمونه موردنظر از پارامتر های آمار توصیفی شامل جداول و نمودارهای فراوانی، میانگین، انحراف معیار در قسمت آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از نرم افزار آموس ابتدا از نرمال بودن داده ها اطمینان و سپس با استفاده از آزمون های آماری و معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق رابطه مثبت و معناداری بین سرسختی روان شناختی و ابعاد آن و سلامت معنوی کارکنان را تایید نمود .همچنین نقش تعدیل کنندگی خودتاب آوری و ابعاد آن نیز در رابطه بین سرسختی روان شناختی و سلامت معنوی کارکنان نیز مورد تایید قرار گرفت. بنابراین در حضور متغیرهای سرسختی و ابعاد آن احتمال سلامت معنوی کارکنان بیشتر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها