• بررسی موانع محاسبه ی بهای تمام شده خدمات در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 375
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از انجام این تحقیق شناسایی موانعی است که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در محاسبه بهای تمام شده خدمات با آن روبرو بوده و یا خواهد شد. لذا، در این تحقیق سعی گردید تا با بررسی سیستم حسابداری فعلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، داده های قابل اندازه گیری (ساعات انجام انواع فعالیت ها، میزان مصارف منابع و...) جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات و هم چنین فرایند های اساسی مربوط به حسابداری بهای تمام شده، تا حدودی موانعی که در محاسبه بهای تمام شده خدمات، این دانشگاه با آن مواجه خواهد شد را شناسائی کرده و سپس نتایج آن را به سایر دانشگاه های علوم پزشکی ایران تعمیم داد. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ای در قالب 23 سوال و نمونه ای 100 نفری استفاده گردید و از آزمون خی دو (کا اسکوار- ضریب آلفای کرونباخ) جهت معنادار بودن (پایایی) و از آزمون تی استیودنت جهت تایید و یا رد فرضیات استفاده گردید که این امر با نرم افزار spss و با کمک excel انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سیستم حسابداری فعلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به معایبی که در خود سیستم و یا کاربران آن دارد قادر به فراهم کردن اطلاعات سازگار و مستمر روزآمد در ارتباط با سیستم حسابداری بهای تمام شده ی خدمات نمی باشد. و داده های قابل اندازه گیری (ساعات انجام انواع فعالیت ها، میزان مصارف منابع و ...) جهت محاسبه ی بهای تمام شده ی خدمات، غیر قابل دسترس و نا آماده بوده و فرایند های اساسی مربوط به حسابداری بهای تمام شده به خوبی تعریف و مشخص نشده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها