• تاثیر کود زیستی و شیمیایی بر زیست توده گیاه کاملینا (camelina sativa)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/04
  • تعداد بازدید: 429
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور بررسی تاثیر کود زیستی و شیمیایی بر زیست توده گیاه کاملینا (camelina sativa) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ای واقع در 5 کیلومتری شهر کازرون در سال زراعی 1396-1395 اجرا گردید. تیمارها شامل کودزیستی حاوی باکتری حل کننده فسفات (باکتری pseudomonas putida strain 13p و  pantoea agglomerans strain 5p به عنوان عامل اول در 2 سطح (مصرف و عدم مصرف) و کود شیمیایی به عنوان عامل دوم شامل کودهای نیتروژن، فسفر، گوگرد به تنهایی و در دو مقدار مطلوب و 30 درصد کم تر از مطلوب، بودند. نتایج نشان داد که تأثیر تیمار کود زیستی بر صفات وزن تر کل، وزن تر برگ، وزن خشک کل، وزن خشک برگ، تعداد برگ و قطر ساقه بجز وزن تر ساقه و وزن خشک ساقه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود و اثر تیمار کود شیمیایی در همه موارد معنی دار شد. هم چنین، اثر برهمکنش کود زیستی در کود شیمیایی در همه صفات به جز وزن تر ساقه و تعداد برگ با هم اختلاف معنی داری نشان دادند که بیشترین وزن تر کل و برگ، وزن خشک کل و ساقه، و نیز قطر ساقه تحت تاثیر مصرف کود زیستی به همراه کود شیمیایی نیتروژن+ فسفر+ گوگرد و وزن خشک برگ در تیمار کود زیستی به همراه نیتروژن+ فسفر بدست آمد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم